Katalog izložbe na hrvatskom i engleskom jeziku.
Autori: dr.sc. Jadranka Sulić Šprem i Frane Čizmić
Naklada: 100 primjeraka
ISBN 978-953-8283-01-7